Spotkanie adaptacyjne dla przedszkolaków w 2020r.

Z uwagi na funkcjonowania przedszkola
w tzw. „reżimie sanitarnym”,
obecnie nie mamy możliwości zorganizowania zebrania dla rodziców ani spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

W związku z tym faktem, postanowiliśmy nowoprzyjętym dzieciom i ich rodzicom, stworzyć okazję do „oswojenia się z przedszkolem” poprzez udostępnienie dzieciom i rodzicom naszego ogrodu przedszkolnego,
w dniach: 26, 28 oraz 31 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00 – 11.00, (o ile pogoda nie pokrzyżuje naszych planów).

31 sierpnia 2020 r. planujemy wspólne spotkanie z nauczycielkami i dyrektorem.
Serdecznie zapraszamy

Drodzy Rodzice  trzylatków! Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami przygotowanymi dla Państwa, przez psychologów współpracujących z naszym przedszkolem, które znajdują się poniżej:

Informacja – uroczyste pożegnanie przedszkolaków odchodzących do szkoły

Niestety, z uwagi na funkcjonowania przedszkola w tzw. „reżimie sanitarnym”, obecnie nie mamy możliwości zorganizowania żadnej uroczystości pożegnania dzieci kończących edukację przedszkolną.
Jeśli tylko, sytuacja w kraju się zmieni, a mamy nadzieję,
że tak się stanie, to planujemy uroczyste wręczenie upominków w przedszkolnym ogrodzie na początku września 2020 r.
O tym fakcie będziemy wszystkich informować.

WAŻNE! – organizacja opieki wakacyjnej

Szanowni Rodzice

Po analizie zebranych ankiet, dotyczących zgłoszenia dzieci na „opiekę wakacyjną”, uprzejmie informuję, że zdecydowana większość dzieci została zakwalifikowana, zgodnie z Państwa preferencjami terminowymi zaznaczonymi w ankiecie.

Brak informacji o niezakwalifikowaniu oznacza, że dziecko będzie miało zapewnioną opiekę przedszkolną, w tygodniach, zaznaczonych przez Państwa w ankietach.

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych, zostali już o tym fakcie powiadomieni przez dyrektora przedszkola.


Przypominam, że z uwagi na remont przedszkola, który będzie prowadzony w okresie wakacyjnym, Przedszkole nr 263 będzie realizowało opiekę wakacyjną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 222 im. Jana Brzechwy, na ul. Esperanto 7a.
Tak jak dotychczas, będziemy pracować w tzw. reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującą Procedurą w godz. 7.00 – 17.00. Dzieci mogą być przyprowadzane tylko do godz. 8.30! Bezpośrednio przy wejściu do szkoły, dziecko będzie odbierane przez naszego pracownika.

Warunkiem skorzystania z opieki dla zakwalifikowanych dzieci, jest uiszczenie opłaty za wszystkie posiłki, w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2020 r. bezpośrednio na konto Ajenta działającego i odpowiedzialnego za organizację żywienia na terenie szkoły.
Dane do przelewu:
mbank  06 1140 2004 0000 3902 7835 4118
Alex. Aleksandra Szczechura-Pawłowska
ul.  Esperanto 7a
01-049 Warszawa
W tytule przelewu koniecznie należy wpisać:
– imię i nazwisko dziecka;
– Przedszkole nr 263

Potwierdzenie przelewu należy przesłać e- mailem na adres: obiady.sp.222@wp.pl

Koszt całodziennego żywienia naszych przedszkolaków wynosi 10 zł.
Koszt tygodniowego żywienia wynosi 50 zł.
Wyjątek stanowi okres od 01 do 03.07.2020r. – gdzie wnosimy opłatę za 3 dni w łącznej wysokości 30 zł.
Kwota jaką Rodzice obowiązani są wnieść to 50 zł. x liczba tygodni wskazanych w deklaracji.

Ponadto informuję Państwa, iż tak jak dotychczas, istnieje możliwość zgłaszania nieobecności dziecka, w danym dniu, którego nieobecność dotyczy. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godz. 8.30, sms
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 796 767 125

Zgłoszenie nieobecności do godz. 8.30, warunkuje późniejszy zwrot opłaty za żywienie w danym dniu.

Proszę o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz o terminowe uiszczenie opłat.

PILNE – opieka wakacyjna

ANKIETA I WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLNEJ OPIEKI WAKACYJNEJ

w okresie od 1 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę wypełnienie załączonej poniżej ankiety dla rodziców, dotyczącej deklaracji opieki przedszkolnej
świadczonej przez Przedszkole nr 263 w okresie wakacyjnym,
tj. od 1 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Wypełnioną ankietę (skan, zdjęcie, lub wypełnioną elektronicznie) proszę przesłać najpóźniej do 16 czerwca 2020 roku na adres p263@edu.um.warszawa.pl .

WAŻNE INFORMACJE

Z uwagi na remont przedszkola, który będzie prowadzony w okresie wakacyjnym, polegający na modernizacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz generalny remont dwóch sal grupowych, Przedszkole nr 263 będzie realizowało opiekę wakacyjną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 222 im. Jana Brzechwy, na ul. Esperanto 7.

Organizacja pracy przedszkola będzie dostosowana do aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zagrożeniem COVID-19, m.in. zgodnie z wytycznymi dotyczącymi m.in. dyspozycyjności pracowników, liczebności grup przedszkolnych, przy założeniu minimalnej powierzchni przypadającej na dziecko.
Przedszkole nr 263 będzie dysponowało ograniczoną liczbą grup i miejsc, tj – 3 grupy i 48 miejsc.

Ponadto, czas pracy przedszkola został skrócony o pół godziny – przedszkole czynne jest/będzie w godz. 7.00-17.00.

Z uwagi na ograniczony limit miejsc spowodowany wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19, w przypadku wyższej liczby chętnych do skorzystania z opieki wakacyjnej, stosowane będą kryteria, decydujące o pierwszeństwie przyjęcia dziecka do przedszkola na okres wakacji. W związku z powyższymi informacjami, niektóre dzieci, mogą nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu.

Zasady organizacji żywienia będą podane w późniejszym terminie. Informacja o terminach i zasadach dokonywania wpłat za żywienie, będzie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Opieka przedszkolna w czasie pandemii

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

W związku z koniecznością zaplanowania organizacji pracy Przedszkola w okresie trwania pandemii, pozyskiwaliśmy od Państwa dane (w postaci I i II ankiety) zawierające deklarację chęci skorzystania z opieki przedszkolnej
w okresie od 18 maja do 30 czerwca 2020 r.
W ankiecie zaznaczaliście Państwo także kryteria, które są stosowane przy ustalaniu kolejności przyjęć, w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy
w danym tygodniu liczbę miejsc, jakimi obecnie dysponuje przedszkole.

Dostosowując organizację pracy przedszkola do Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
informuję, że Przedszkole nr 263 dysponuje
ograniczoną liczbą grup i miejsc, tj – 36 miejsc i 3 grupy,
oraz, że do odwołania przedszkole będzie czynne w godz. 7.00-17.00.


Z uwagi na zmiany wytycznych GIS z dnia 04.06.2020 r.,
od 15.06.2020 r.
Przedszkole będzie dysponowało 48 miejscami  

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc
w przedszkolu, stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa:
1. Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*. *kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.
2. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
a). w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
b). w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
c). handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19o

Dodatkowe kryteria:
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)
2. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
3. Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

Z uwagi na ograniczony limit miejsc w naszym przedszkolu,
i znacznie wyższą liczbą chętnych do skorzystania z opieki od 1 czerwca 2020 r. każdy z Państwa, kto zgłosił wolę skorzystania z przedszkola
(nawet jeśli dziecko już korzysta z przedszkola),
zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu dziecka na każdy oddzielny tydzień.
Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola.
Wszelką korespondencję w tej sprawie proszę kierować na adres e-mail przedszkola p263@edu.um.warszawa.pl, lub telefonicznie 22 838 37 15.

Organizacja pracy przedszkola w czasie epidemii

Oświadczenie rodziców

Wytyczne GIS dla przedszkoli

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

Aktualizacja wytycznych GIS z 04.06.2020 r.
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_przeciwepidemiczne_GIS_dla_przedszkoli_i_zlobkow_-_aktualizacja.pdf

Ważna informacja dla rodziców

Pomimo zamknięcia przedszkola spowodowanego zagrożeniem COVID-19,
psycholog – Pani mgr Katarzyna Bińczyk,
jest dostępna w kontakcie telefonicznym, w godzinach swoich dyżurów:
w pn., śr., pt.: w godz. 9.00 – 13.00, wt., cz. w godz. 15.00 – 19.00.
Rodzice, opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zasięgnąć porady, uzyskać informację, mogą  zgłosić taką potrzebę do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 na tel. 22 631 08 23 dostępny codziennie w godz. 9.00 – 16.00.
Po Państwa zgłoszeniu, Psycholog skontaktuje się z Państwem w godzinach swojej pracy.

Realizacja podstawy programowej w czasie zagrożenia koronawirusem

Szanowni Rodzice.
Od 25.03.2020 r., zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele pracujący z Państwa dziećmi mają obowiązek zdalnej realizacji podstawy wychowania przedszkolnego.

Z tego powodu codziennie przesyłamy/ będziemy przesyłać Państwu propozycje działań edukacyjnych, jakie możecie wykorzystać/zrealizować w czasie pobytu ze swoimi dziećmi w domu.  
Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi mogą się Państwo obecnie borykać, chcąc zrealizować nasze propozycje, tj. Państwa możliwości techniczne i czasowe, takie jak konieczność umożliwienia dostępu do komputera kilku członkom rodziny jednocześnie, bądź brak drukarek czy skanerów, oraz zdalnie realizowane obowiązki służbowe związane z Państwa zatrudnieniem, itp. Dlatego też, przekazywane przez nas materiały, proszę potraktować jako propozycję działań, które stanowić będą dla dzieci możliwość zdobywania, bądź utrwalania wiedzy, a jednocześnie sposobem uatrakcyjnienia dzieciom tego trudnego czasu, jakim jest konieczność stałego pozostawania w domu.
Jednocześnie informujemy, że na internetowej stronie przedszkola, systematycznie pojawiają się propozycje zajęć dla grupy GUMISIÓW, oraz inne propozycje przygotowywane przez przedszkolnego logopedę, nauczyciela wspomagającego, nauczycielki gimnastyki, języka angielskiego i rytmiki. Linki do tych stron znajdą Państwo powyżej lub we wpisie z dnia 24.03.2020 r. Serdecznie zachęcamy do korzystania również z tych propozycji.”  


Propozycje zabaw do wykorzystania z dziećmi w domu

Szanowni Rodzice

Na naszej stronie w zakładkach: Zabawy logopedyczne i terapeutyczne e domu, Propozycje zabaw edukacyjnych, Gimnastyka w domu, Język angielski w domu, będziemy specjalnie dla Państwa  umieszczać propozycje zabaw i zajęć, które można wykorzystać do wspólnych zabaw z dziećmi w domu. Mamy nadzieję, że chociaż w części, nasze propozycje uatrakcyjnią dzieciom i Państwu ten trudny czas, spędzany przede wszystkim w domu. Wszystkie propozycje przygotowują nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu. Życzymy spokoju, cierpliwości, a przede wszystkim zdrowia. Do zobaczenia.

 
Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445