Powrót do Oferta edukacyjna

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu
wszystkie dzieci uczestniczą
w bezpłatnych zajęciach
języka angielskiego, umuzykalnienia i gimnastyki korekcyjnej.

 

Zajęcia te organizowane są dwa razy w tygodniu:

Tygodniowy rozkład zajęć języka angielskiego w 2021/2022: 
       

Grupa

Czas trwania zajęć

wtorek

czwartek

     
Krasnale 12.00 – 12.15 12.00 – 12.15   
Puchatki 12.15 – 12.35 12.15 – 12.35
Gumisie 12.30 – 13.00 poniedziałek
11.30 – 12.00
Smerfy 12.35 – 13.00 12.35 – 13.00
 

Tygodniowy rozkład zajęć gimnastyki korekcyjnej w 2021/2022:   
 
 

Grupa

Czas trwania zajęć

wtorek

 
     
Krasnale 09.30 – 10.00  
Puchatki 10.00 – 10.30  
Gumisie 09.00 – 09.30  
Smerfy 10.30 – 11.00  

 

Tygodniowy rozkład zajęć umuzykalnienia 2021/2022:
                         

Grupa

Czas trwania zajęć

środa

 
     
Krasnale 09.30 – 09.50  
Puchatki 09.10 – 09.30  
Gumisie 08.40 – 09.05  
Smerfy 09.50 – 10.15  

 

  Język angielski

W naszym przedszkolu języka angielskiego uczą się wszystkie przedszkolaki.

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zadaniem przedszkola jest „Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur”.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.”

Zgodnie z podstawą programową, dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole: rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

 

Umuzykalnienie
i gimnastyka korekcyjna

Na podstawie art.  28 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przedszkola,  są obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach. W związku z tym zadanie w zakresie rozwijania sprawności fizycznej jest zadaniem ustawowym i jest realizowane w ramach przepisów dotyczących realizacji statutowych zadań przedszkola oraz realizacji podstawy programowej.

Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej:  Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci.
Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.

Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

„uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne”;

„eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;”

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445