Powrót do Oferta edukacyjna

Plany, programy, podstawa programowa

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
I INNE PROGRAMY REALIZOWANE
W NASZYM PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu realizowane są programy wychowania przedszkolnego zapewniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego stanowiącej Załącznik nr  1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356 ze zm.):
 • „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Brody, wydany przez Wydawnictwo WSIP. W programie zastosowano podział na cztery grupy wiekowe i zamieszczono w nim charakterystykę dziecka na każdym etapie rozwojowym. Dla wszystkich przedziałów wiekowych zaplanowano te same bloki tematyczne wynikające z obszarów podstawy programowej – siedemnaście bloków, a w nich cele ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności, by można było dostosowywać działania do potrzeb rozwojowych wychowanka.
 • „Nasze przedszkole” wydany przez Wydawnictwo MAC S.A. – kompleksowy cykl dla wszystkich etapów edukacji przedszkolnej: od trzylatka po sześciolatka.

W naszym przedszkolu realizowany jest także autorski program profilaktyki logopedycznej Pani Weroniki Boczar „Chcę mówić poprawnie”.

Ponadto, w roku szkolnym 2021/2022:

Logo ©Projektu Emocja

 • grupa Smerfów przystąpiła do „Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego – Emocja”, w ramach którego współpracujemy z placówkami wyłonionymi w drodze losowania placówkami polonijnymi w innych państwach.
  Program realizowany jest przez realizację modułów:
  1. Kraina Kreatywności
  2. Kraina Wyobraźni
  3. Kraina Mocy Słów
  4. Kraina Empatii
  5. Kraina Odwagi

   

  W module I, m.in., z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Tygodnia Głuchych wprowadzone zostały elementy nauki języka migowego z wykorzystaniem Migu Migu (proste słowa np. proszę, dziękuję, przepraszam.

  Na bieżąco będziemy informować o tym, co już udało nam się zrealizować.

Zakończyliśmy działania związane z realizacją modułu Kraina Kreatywności

Zakończyliśmy działania związane z realizacją modułu Kraina Wyobraźni.

Wzięliśmy udział w akcji Kartki z iskierkami emocji

 • Grupy: Krasnale i Smerfy przystąpiły do programu „Przedszkola na czasie”.

  Jednym z najtrudniejszych pojęć dla dzieci jest “czas”. Jego mierzenie, określanie, a przede wszystkim organizacja stanowią nie lada wyzwanie. Celem programu „Przedszkola na czasie” jest wprowadzenie dzieci w zagadnienia związane z czasem. Poprzez zabawę zaproponowaną w projekcie, dzieci uczą się, jak odczytywać godziny, jak rozpoznawać pory roku, ale także poznają normy społeczne, zasady organizacji czasu i budowania w oparciu o niego relacji międzyludzkich.

 • W grupach Smerfów i Gumisiów raz w tygodniu prowadzone są tzw. „zajęcia empiryczne”, podczas których dzieci w sposób wielozmysłowy poznają wiele zagadnień z otaczającego nas świata.
 • W grupie Puchatków co najmniej raz w tygodniu prowadzone są zajęcia tzw. „kodowania”.
  Dzieci doskonalą umiejętność rozumienia pojęć matematycznych, logicznego myślenia, analizowania oraz precyzyjnego wykonywania i formułowania poleceń. Zajęcia kształtują u dzieci umiejętność analizy, wyciągania wniosków oraz dostrzegania zależności przyczynowo-skutkowych.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Początek każdego roku szkolnego, to czas tworzenia rocznej „Koncepcji pracy dydaktyczno wychowawczej przedszkola”. Tworzenie koncepcji pracy, polega m.in. na określeniu tzw. tematu rocznego, który będzie tematem wiodącym w pracy z dziećmi, realizowanym przy współudziale rodziców i środowiska lokalnego.
Włączenie rodziców w proces przygotowania koncepcji, przyczynia się do tworzenia ciekawej oferty edukacyjnej dla dzieci, a tym samym osiągania wysokiej jakości pracy naszego przedszkola.
W związku z tym faktem, co roku gorąco zapraszamy Rodziców do udziału w przygotowaniu Koncepcji pracy przedszkola, czyli zgłaszania nauczycielkom, bądź dyrektorowi przedszkola wszelkich sugestii, uwag i propozycji w tym zakresie.

Ponadto, w ramach działań innowacyjnych, wprowadziliśmy do naszej działalności dydaktycznej, realizację tzw. Kalendarza Świąt Nietypowych.
W ramach tego działania, średnio raz w miesiącu, obchodzimy wybrane przez grono pedagogiczne „nietypowe święta”. Działania te, są nastawione przede wszystkim na stymulowanie rozwoju poznawczego dzieci, budowanie ciekawości otaczającym światem oraz wszechstronnej wiedzy oraz zachęcamy rodziców do brania udziału w życiu przedszkolnym, np. poprzez organizowanie konkursów dla dzieci i rodziców oraz zaproszenie ich do wzbogacania kącików tematycznych.

W roku szkolnym 2021/2022

zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno – wychowawczej, realizujemy temat:

„Dziecko w świecie emocji”

Najważniejsze cele to:

 1. Rozbudzanie wiary we własne możliwości
 2. Zachęcanie do wzajemnej motywacji.
 3. Zachęcanie do niesienia pomocy innym.
 4. Kształtowanie umiejętności niesienia pomocy innym.
 5. Kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych.
 6. Pobudzanie wyobraźni, fantazji i kreatywności.

Udamy się w podróż do Krain: Kreatywności, Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii i Odwagi.

Zadania

KRAINA KREATYWNOŚCI

Termometr uczuć. Rozmowa z dziećmi nt. emocji: Co to są emocje? Po czym można poznać, że ktoś jest zły, wesoły, smutny, boi się? Które uczucia są miłe, a które nie?

„The Dot”- Wspólne oglądanie bajki o dziewczynce Vashti lub przeczytanie ilustrowanego opowiadania. Rozmowa z dziećmi: „Czym jest kreatywność?”, „Jak można rozwijać kreatywność?”, „Czy kreatywność jest ważna w życiu codziennym?”.

Jestem mistrzem w … . pokazanie dzieciom, że możemy być różni a jednocześnie mieć podobne talenty.

Lubię Cię bo… Rozmowa z dziećmi na temat, że każdy z nas jest wyjątkowy, mimo że nie zawsze jest najlepszy w każdej dziedzinie życia. .

Empatia – Co to jest empatia? Rozmowa z dziećmi na temat empatii.  Zabawa rozwijająca umiejętność wczuwania się w stan emocjonalny drugiego człowieka „Smutne dziecko”.

Niepełnosprawność Rozmowa z dziećmi: Co to jest niepełnosprawność?  Co to jest język migowy? Kto posługuje się językiem migowym?

Jak powinniśmy się zachować, gdy widzimy kogoś migającego na ulicy?

Język Migowy z Migu Migu Rozmowa z dziećmi o tym, czy należy być miłym i odnosić się z szacunkiem do każdego bez względu na jego niepełnosprawność, kolor skóry czy włosów. Wprowadzenie i nauka grzecznych słów polskich w języku migowym: proszę, dziękuję, przepraszam.

Tworzymy Kącik Emocji. Wykonanie z dziećmi pomocy do grupowego Kącika Emocji – słoika spokoju.

KRAINA WYOBRAŹNI

Co by było, gdyby… Wyodrębnienie sytuacji nierealnych – żyrafa w szafie, krokodyl w szufladzie, wieloryb w wannie, róża kwitnąca na pokrzywie. Jaki jest warunek spełnienia tych wszystkich dziwów? Czy to jest kiedykolwiek możliwe?

Zabawy z wyobraźnią Wykonanie pracy plastycznej do piosenki „Moja fantazja” zespołu Fasolki.

Opowiadanie przez dzieci sytuacji fantastycznej, nierealnej np. pada deszcz – pada makaron.

W krainie fantazji.  Co to jest baśń?

Podróż na Planetę Fantazja. Rozmowa dotycząca przygotowania dzieci do dalekiej, ale jakże przyjemnej podróży. Plastyczny obraz mieszkańców planety.

W niezwykłym domu. Zabawa dramowa przy fantazyjnym podkładzie muzycznym. :

Na wyspach Bergamutach – w krainie wyobraźni. Zabawa twórcza rozwijająca kreatywne myślenie – jakie jeszcze zwierzęta mogłyby mieszkać na wyspach Bergamutach?  Trening twórczego myślenia.

Zwierzaki cudaki Wykonanie pracy plastycznej „Zwierzaki cudaki”.

W świecie baśni i bajeczek Czy macie swoje ulubione bajki? Jeśli tak, to jakie? Jaki to tytuł? Rekwizyty – na podstawie wylosowanego z worka przedmiotu dzieci odgadują tytuł baśni.

KRAINA MOCY SŁÓW

Magiczne słowa Wykonanie worka dobrych słów. Segregowanie słów na te które „mają moc”, czynią dobro, itp.

Słowa mają moc  Wyszukiwanie w opowiadaniu słów o pozytywnym i negatywnym wydźwięku. 

Proszę, dziękuję, przepraszam… Dzieci zwracają uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych.

Jestem czarodziejem. Burza mózgów „Czarodziejskie słowa”. Utrwalenie znaczenia używania słów grzecznościowych.

List z podziękowaniem Zastanowienie się z dziećmi za co można podziękować swojej mamie, tacie, lub komuś bliskiemu? Namalowanie przez dzieci listu z wybranym podziękowaniem.

Dobry uczynek Rozmowa z dziećmi „Co może być dobrym uczynkiem. Wykonanie dobrego uczynku dla kolegi/koleżanki z grupy.

KRAINA  EMPATII

Jestem bezpieczny.

Inni a tacy sami.

Pomagamy zwierzętom.

Pomagamy ptakom.

Byłem mały, jestem duży.

Jak pomagali bohaterowie bajek.

Mamo, tato, ja to zrobię!

Moja mała, wielka pomoc.

 

W roku szkolnym 2020/2021

zgodnie z rocznym planem pracy dydaktyczno – wychowawczej, realizowaliśmy temat:

„Jak działają nasze zmysły?”.

Najważniejsze cele to:

 1. Wykorzystanie zmysłów do lepszego zrozumienia funkcjonowania organizmu.
 2. Nauka komunikowania się z otaczającym światem za pomocą zmysłów.
 3. Rozumienie konieczności dbania  o narządy zmysłu.
 4. Tworzenie warunków do doświadczeń wielozmysłowych w najbliższym otoczeniu dziecka.
 5. Rozwijanie optymistycznych cech charakteru takich jak: samodzielność, zaradność, odporność emocjonalna, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania, empatia, otwartość.
 6. Umożliwienie dziecku ekspresji doznań zmysłowych, spostrzeżeń, przeżyć, w różnych formach działalności z zastosowaniem różnorodnych środków wyrazu.

Poznaliśmy działanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i węchu.

Zmysł wzroku

 • „Po co nam oczy?” – złudzenia optyczne. Przekazywanie wiedzy o budowie i działaniu narządu wzroku czyli oka w rozmowach, pogadankach przy wykorzystaniu, literatury, filmu.
 • „Jak działają nasze oczy?” – doświadczenia.
 • „Gimnastyka oczu” – ćwiczenia pionowe i poziome gałki ocznej, ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Zabawy i ćwiczenia doskonalące percepcję i pamięć wzrokową np. „Memory”,” Co się zmieniło?”, „Czego brakuje?”.
 • „Co widać przez dziurkę od klucza?” – przechodzenie od fragmentu do całości, od szczegółu do ogółu.
 • Obserwowanie przedmiotów przez lupę i „gołym okiem”- dostrzeganie i określanie subtelnych różnic.
 • „Widzę….” – opisywanie co widać dwojgiem oczu, jednym okiem, z lewej strony, z prawej strony, na dole, na górze, bez poruszania głową.
 • Ćwiczenie percepcji wzrokowej – rozpoznawanie kształtów, wielkości, koloru na materiale przyrodniczym – manipulowanie przedmiotami: składanie i rozkładanie klocków, obrysowywanie figur, rysowanie przy użyciu szablonu oraz samodzielne rysowanie prostych figur.

Zmysł słuchu

 • „Po co nam uszy?” – przekazywanie wiedzy o budowie i działaniu narządu słuchu czyli ucha w rozmowach, pogadankach przy wykorzystaniu, literatury, filmu.
 • „Hałas” – przeprowadzenie zajęć o szkodliwości hałasu dla zdrowia.
 • „Ćwiczymy swój słuch” – doświadczenia sprawdzające jak słychać dźwięki z bliska, a jak z daleka, gdy źródło dźwięku jest ukryte np. w pudełku, za kartką itp., jak słyszymy z zasłoniętymi uszami.
 • Rozpoznawanie odgłosów będących efektem przesypywania, przelewania, nalewania.
 • „Co słyszę?” – zabawa stymulująca koncentrację i rozróżnianie dźwięków – określanie różnic między dźwiękami, szmerami. Rozpoznawanie dźwięków otaczającego nas świata (zwierzęta, urządzenia, pojazdy, zjawiska atmosferyczne, itp.).
 • „Z której strony dochodzi dźwięk” – zabawa słuchowa – kierowanie się z zamkniętymi oczami w kierunku źródła dźwięku, odszukiwanie się par grających na takim samym instrumencie.
 • „Chodzimy po różnych powierzchniach” – porównywanie odgłosów, jakie wydają różne powierzchnie, gdy po nich chodzimy.
 • „Na czym gram?” – rozpoznawanie instrumentów muzycznych po ich brzmieniu.
 • Konstruowanie instrumentów muzycznych z różnorodnych materiałów w celu wykorzystania ich podczas eksperymentowania dźwiękiem.
 • Poznawanie sposobów tworzenia dźwięków za pomocą własnego ciała.
 • Prowadzenie ćwiczeń  wyciszających  z  elementami 
 • Aktywizowanie słuchu i wyobraźni: –„Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss”.
 • Program kształtowania świadomości fonologicznej „Dźwięki mowy” R. Maurer. grudzień

Zmysł węchu

 • „Po co nam nos?” – przekazywanie wiedzy o budowie i działaniu narządu węchu czyli nosa w rozmowach, pogadankach przy wykorzystaniu, literatury, filmu.
 • Organizacja w  salach  kącików  przyrodniczych  i  Gromadzenie,  wykonywanie  i  zakup  pomocy  dydaktycznych  do  ww.  kącików  ( pojemniki  z  zapachami).
 • Określanie i rozpoznawanie zapachów, nazywanie ich (brzydki – ładny, intensywny – słaby, przykry – przyjemny).
 • Wąchanie, rozpoznawanie i zestawianie w pary takich samych próbek zapachowych.

Zmysł smaku

 • „Po co nam język?” – przekazywanie wiedzy o budowie i działaniu narządu smaku czyli języka w rozmowach, pogadankach przy wykorzystaniu, literatury, filmu.
 • Poznanie miejsca odczuwania smaku na języku, poruszanie językiem, zmienianie jego kształtu.
 • Rozpoznawanie po smaku różnych produktów spożywczych z zamkniętymi oczami. Dobieranie w pary rzeczywistych produktów mających takie same walory smakowe i produktów na obrazkach.
 • Zorganizowanie jednego dnia smakowego np. słodki wtorek, kwaśny czwartek itp.
 • Samodzielne sporządzanie potraw o różnych smakach.

Zmysł dotyku

 • Po co nam dotyk?” – przekazywanie wiedzy dotyczące zmysłu dotyku w rozmowach, pogadankach przy wykorzystaniu, literatury, filmu.
 • Organizacja w  salach  kącików  przyrodniczych  i  Gromadzenie,  wykonywanie  i  zakup  pomocy  dydaktycznych  do  ww.  kącików  (pomoce i plansze zróżnicowane  fakturowo).
 • Spostrzeganie różnic między przedmiotami z wykorzystaniem zmysłu dotyku w dłoniach, stopach, na skórze.
 • Doświadczanie i odwzajemnianie dotyku np. podawanie ręki, głaskanie, masowanie.
 • Rozpoznawanie przedmiotów w zabawach dydaktycznych np. „Tajemnicze pudełko”, „Co łaskocze?”, „Co kłuje?”, „Co jest ciepłe?”, „Co jest zimne?”.
 • Badanie dotykiem różnego rodzaju materiałów przyrodniczych.
 • Przechodzenie boso po ścieżce dotykowej, opisywanie odczuć, nazywanie rodzaju podłoża.
 • Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych (naturalne, o różnej fakturze).
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych sztuką, muzyką – poznawanie świata przy pomocy dotyku.
 • Objaśnienie pojęć: Dogoterapia, alfabet Braille’a.
 • Stworzenie mat sensorycznych.
 • Organizowanie twórczych zabaw i ćwiczeń manualnych np. „malowanie na śniegu”, „zabawy z wodą”, „rysowanie na tackach z piaskiem, kaszą, mąką”, „płaskorzeźba” itp.

Ponadto, zaplanowaliśmy obchody świąt nietypowych:

Dzień Drzewa   

 • Spacer w okolice przedszkola – obserwowanie wyglądu różnych rodzajów drzew. Wypowiedzi dzieci na temat obserwowanego drzewa: opisywanie wysokości, grubości pnia, gałęzi, korzeni, kolorystyki kory, liści, itp.
 • Doświadczanie za pomocą zmysłów i dzielenie się odczuciami, poprzez: dotykanie kory drzewa, liści, gałęzi
 • i określanie ich cech, jak np. szorstka/i, gładka/i, itp., wąchanie kory i liści, chodzenie po liściach i słuchanie szelestu pod butami.
 • Przykładanie kartki do kory wybranego drzewa – odrysowywanie struktury.
 • Obejmowanie drzewa „Słuchanie jak bije serce drzewa”, opowiadanie o odczuciach i emocjach.
 • Gra „Jesienny Piotruś” – dobieranie par (drzewo + liść i owoc).
 • Sadzenie owocu drzewa – prowadzenie obserwacji hodowli owoców drzew (kasztan, żołędzie, szyszka, orzech) w pojemniku z ziemią i słoiku z wodą.
 • „Na folii malowane” – rysowanie drzew flamastrami.

Dzień Niewidomych      

 • Słuchanie opowiadania/ bajki poruszającej tematykę  niepełnosprawności.
 • „Różne oblicza niepełnosprawności” – praca z obrazkiem. Określanie rodzajów niepełnosprawności – odwołanie się do doświadczeń osobistych dzieci. Wskazywanie i nazywanie rodzajów niepełnosprawności.
 • Zabawy ruchowe z opaską na oczach, skoki na jednej nodze.
 • Wspólne wykonanie plakatu.

Dzień Majsterkowicza  

 • Wyjaśnienie znaczenia słowa „majsterkowicz” – zabawy słowne.
 • Zabawy matematyczne: oglądanie i nazywanie przedmiotów służących do różnego rodzaju pomiarów: linijka, suwmiarka, centymetr krawiecki, dalmierz, metrówka i zabawy swobodne z wykorzystaniem tych przedmiotów.
 • Dokonywanie pomiarów stopą, sznurkiem, ręką.
 • Próby zbudowania konstrukcji z kartonów, butelek, pudełek.

Dzień Piszczałek i Fujarek           

 • Zapoznanie z tradycyjnymi instrumentami ludowymi, ich budową, brzmieniem – prezentacja multimedialna .
 • Wykonanie instrumentów muzycznych.

Dzień Numeru Alarmowego      

 • Odgrywanie scenek uczących poprawnego zachowania się podczas dzwonienia pod nr alarmowy 112.
 • Rozmowa na temat rodzajów sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, w jakich należy korzystać z numeru alarmowego 112.
 • Wykonanie plakatu promującego nr 112.
 • Nauka na pamięć rymowanki o numerze 112.

Dzień Słuchu    

 • Zapoznanie z budową ucha oraz funkcją, jaką pełnią jej poszczególne elementy.
 • Odpowiedź na pytania: co to są fale dźwiękowe i w jaki sposób są przetwarzane przez nasz mózg (dydaktyczna bajka z serii „Było sobie życie”).
 • Ćwiczenia słuchu fizycznego, muzycznego, fonematycznego (rozpoznawania dźwięków, różnicowanie ich, określanie natężenia i wysokości dźwięków).
 • Zabawy z instrumentami muzycznymi – tworzenie własnego akompaniamentu.
 • Rozmowa nt. uszkodzeń słuchu: jakie dźwięki są przyjemne i przyjazne dla ucha, a jakie mu szkodzą? Co to jest aparat słuchowy?
 • Warsztaty języka migowego, zabawy pantomimiczne.

Dzień Ziemi

 • Omówienie znaczenia organizowania Światowego Dnia Ziemi, dla ochrony naszej planety.
 • Wykonanie odznaki Przyjaciela Ziemi.
 • Gry i zabawy tematyczne.

Dzień Pszczół   

 • Zapoznanie z gatunkami i życiem pszczół oraz z procesem powstawania miodu.
 • Zabawy dźwiękonaśladowcze odzwierciedlające dźwięki przyrody.
 • Wykonanie wspólnego plakatu wzywającego do ochrony pszczół.

Dzień Savoir – Vivre        

 • Czytanie wybranych fragmentów książki G. Kasdepke „Savoir – vivre”.
 • Odgrywanie mini scenek dotyczących zachowania, dokonywanie oceny „tak należy się zachować, a tak nie”.
 • „Pociąg do krainy grzeczności” – rozmowa na temat w jakich sytuacjach używamy słowa: proszę, kiedy mówimy przepraszam, o czym nie wolno zapominać, kiedy coś od kogoś dostaniemy.
 • Zabawa ze śpiewem „Nie chcę Cię znać”.
 • Zabawa „Dzień Dobry, do widzenia” – powitania i pożegnania w sposób dowolny, wymyślony przez dzieci.
 • Wykonanie dyplomu ukończenia Akademii Dobrych Manier.

Oprócz w/w. działań nasze przedszkole, podobnie jak wszystkie wolskie przedszkola, realizowały w roku szkolnym 2020/2021 Dzielnicowy program edukacji ekologicznej: „OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”.

Informacje o realizowanych działaniach pojawiały się w zakładkach: „Oferta edukacyjna” – „Ciekawe wydarzenia” oraz „Eko z Twoją Wolą”

 

TEMATY
REALIZOWANE W UBIEGŁYCH LATACH

W roku szkolnym 2019/2020 realizowaliśmy temat: „Kto zdrowia nie szanuje, ten później tego żałuje”. Główne cele to:

 1. Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia oraz estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania oraz przygotowywania posiłków.
 2. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych.
 3. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez aktywność fizyczną.
 4. Budzenie szacunku do każdego człowieka: jego potrzeb i indywidualności.
 5. Uczenie sposobów radzenia sobie  z emocjami, stresem i agresją

Ponadto, zrealizowaliśmy obchody świąt nietypowych:

 1. Międzynarodowy Dzień bez przemocy
 2. Światowy Dzień Żywności
 3. Międzynarodowy Dzień Tolerancji
 4. Dzień Buraka
 5. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
 6. Dzień Ryby
 7. Dzień Śniegu
 8. Międzynarodowy Dzień Pizzy
 9. Dzień Kota
 10. Dzień Olimpijczyka
 11. Dzień Marchewki
 12. Dzień Słońca
 13. Dzień Mleka
 14. Dzień Oceanów

W roku szkolnym 2018/2019 realizowaliśmy temat: „Choć jestem jeszcze przedszkolak mały, będzie ze mnie artysta doskonały”- dziecko w świecie w sztuki, którego głównymi celami było:

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat wybranych form sztuki.
 2. Wprowadzenie dzieci  w świat wartości  estetycznych.
 3. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne, sztuki plastyczne.
 4. Inspirowanie dzieci do rozwijania różnorodnych form ekspresji twórczej poprzez kontakt
  z książką.
 5. Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości, angażowanie różnych sfer aktywności twórczej.

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach działań innowacyjnych wprowadziliśmy Kalendarz Świąt Nietypowych. Średnio dwa razy w miesiącu obchodziliśmy wybrane przez grono pedagogiczne  nietypowe święta. Działania były i będą w przyszłości nastawione przede wszystkim na  utrwalanie przez dzieci nazw kolorów w języku polskim i angielskim, poznawanie kształtów, przybliżanie zawodów (preorientacja zawodowa), zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne o tematyczne poszerzającej wiedzę dzieci w danym zakresie jak i zachęcenie rodziców do brania udziału w życiu przedszkolnym np. poprzez organizowanie konkursów dla dzieci i rodziców oraz zaproszenie ich do wzbogacania kącików tematycznych.

Obchodziliśmy dni:

 1. Światowy Dzień Chleba
 2. Dzień Dyni
 3. Dzień Postaci z Bajek
 4. Dzień Kredki
 5. Dzień Pluszowego Misia
 6. Dzień Anioła
 7. Dzień Guzika
 8. Dzień Kubusia Puchatka
 9. Dzień przytulania
 10. Dzień Dinozaura
 11. Światowy Dzień Wody
 12. Dzień Czekolady
 13. Dzień Kosmosu

W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkolaki odbyły „WESOŁĄ PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA – POZNAJEMY KONTYNENTY”. Głównymi celami „podróży” było:

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat wybranych kontynentów.
 2. Poznawanie kuchni, kultury, obyczajów i tradycji, zabytków, fauny i flory, krajobrazu, muzyki oraz tańców wybranych kontynentów.
 3. Uświadomienie, że wszyscy ludzie mają równe prawa bez względu na stan posiadania, wygląd, narodowość, kolor skóry, itd.

W roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy temat: „Podróż za jeden uśmiech – po Polsce”, którego głównymi celami było:

 1. Wzbogacenie wiedzy na temat wybranych regionów Polski
 2. Poznawanie regionalnych tradycji świątecznych, kultury ludowej, (rękodzieła, muzyki, tańców) zabytków, legend, fauny, flory, krajobrazu, charakterystycznych zawodów związanych z wybranymi regionami Polski
 3. Rozbudzanie u dzieci poczucia przynależności do swoich rodzinnych „korzeni”: do Państwa, regionu i środowiska lokalnego.

W roku szkolnym 2015/2016 realizowaliśmy temat: „Żywioły wokół nas – wielozmysłowe odkrywanie tajemnic natury poprzez zabawy i zajęcia wspierające świadome postrzeganie żywiołów”, którego głównymi celami było:

 1. Wzbogacanie wiedzy dzieci o działaniach „sił natury”, tj., żywiołach występujących w przyrodzie, sile i obliczu tych żywiołów.
 2. Kształtowanie umiejętności świadomej obserwacji zjawisk atmosferycznych oraz właściwego zachowania i reagowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń, wynikających z działania sił natury.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI
ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Załącznik nr 1
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
 2. wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 3. spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 4. komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 6. inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 7. wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 8. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 9. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 2. szanuje emocje swoje i innych osób;
 3. przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5. rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 6. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 7. szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 9. wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 10. dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
 11. dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 2. odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
 3. posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 6. nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
 8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 3. odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 6. wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
 8. wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 10. wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
 11. wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
 12. klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 13. eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
 14. określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 15. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 16. posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 17. rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
 18. posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 19. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
 20. wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
 21. rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
 22. reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
 23. reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

Warunki i sposób realizacji

 1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
 2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
 3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
 11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
 12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
 13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.
 15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445