Powrót do Oferta edukacyjna

Opieka specjalistyczna, pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA DZIECIOM
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

POMOC UDZIELANA JEST PRZEZ SPECJALISTÓW:

LOGOPEDĘ I PSYCHOLOGA

 

 LOGOPEDA

Pani mgr Ilonę Rosłoniec

w środy w godz. 8.00 – 11.30;
w czwartki  w godz. 12.30 – 15.30;
w piątki w godz.    12.30 – 16.00.

Do terapii logopedycznej, dzieci są kwalifikowane na podstawie przesiewowych badań logopedycznych, prowadzanych we wrześniu każdego roku.

Przedszkolny logopeda, systematycznie prowadzi z dziećmi zajęcia, dzięki którym znacznie poprawia się stan ich mowy. Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań raz w tygodniu i obejmują:

    1. ćwiczenia oddechowe mające na celu zwiększenie pojemności płuc i wydłużenie fazy wydechowej,
    2. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
    3. ćwiczenia słuchowe mające na celu wprowadzenie i utrwalenie prawidłowego wzorca słuchowego głosek i ich właściwe różnicowanie,
    4. utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w izolacji, sylabach, wyrazach w różnych pozycjach, zdaniach, dłuższych wypowiedziach i mowie spontanicznej.

Wszystkie dzieci, uczestniczą w zajęciach ortofoniczno – logorytmicznych, które prowadzą nauczycielki w grupach

Oprócz działań prowadzonych przez specjalistów, w naszym przedszkolu, wszystkie nauczycielki realizują autorski program z zakresu profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Chcę mówić poprawnie”, autorstwa Pani Weroniki Boczar.

 

PSYCHOLOG

Pani mgr Katarzyna Bińczyk

Pani Katarzyna Bińczyk, jest do dyspozycji rodziców i nauczycieli na terenie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w:

poniedziałki:   w godz. 900 – 1300
wtorki              w godz. 1500 – 1900
środy:              w godz. 1000 – 1400
czwartki:         w godz. 1500 – 1900  
piątki:              w godz. tzw. dzień terenowy
Rodzice zainteresowani poradą psychologa, bądź spotkaniem, proszeni są o kontakt telefoniczny z Panią Kasią:

tel. do Poradni:        22 631 08 23

Ponadto, Pani Katarzyna w ramach wsparcia psychologicznego naszego przedszkola odwiedza nas w drugi piątek każdego miesiąca.

 

OPIEKA UDZIELANA PRZEZ NAUCZYCIELI
WE WSPÓŁPRACY ZE SPECJALISTAMI I RODZICAMI

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa oświatowego, pierwszymi osobami, które reagują na agresywne zachowanie dziecka są nauczycielki przedszkola, którym dyrektor przedszkola powierzył obowiązki wychowawcy danej grupy.

Zauważenie przez nauczycielki u dziecka trudności w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, bądź niepokojącego zachowania, jak np. powtarzalne, agresywne zachowanie dziecka, skutkuje prowadzeniem stałej obserwacji funkcjonowania dziecka w przedszkolu w różnych sytuacjach, w celu poznania przyczyny trudności.
W przypadku występowania u dziecka przejawów agresji i podejrzenia, że agresja, nie stanowi tylko przejściowej reakcji dziecka na konieczność gwałtownej adaptacji do nowego środowiska i nieznanych wcześniej bodźców, niezwłocznie podejmowana jest decyzja o objęciu dziecka i jego rodziny pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz rozpoczęciu udzielania dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy nauczycielek z dzieckiem.

W realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zaangażowani są dyrektor przedszkola, nauczycielki, specjaliści oraz rodzice dziecka. Aby oddziaływania przedszkola stały się skuteczne, rodzice zobowiązani są do stałej współpracy w tym zakresie.

Planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola, wychowawcy grupy oraz rodzice dziecka, podejmują współpracę ze specjalistami pracującymi w przedszkolu, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi specjalistami. Współpraca ta ukierunkowana jest na zbadanie i zrozumienie podłoża trudności dziecka a w przypadku agresji dodatkowo minimalizowania skutków zaburzeń zachowania.
W ramach w/w. współpracy, inicjowana jest realizacja różnych form pomocy dziecku i jego rodzinie w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym.

W oczekiwaniu na diagnozę, praca z dzieckiem w przedszkolu, polega m.in. na organizowaniu środowiska wychowawczo – poznawczego w taki sposób, aby stymulowało ono rozwój dziecka stosownie do jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Ponadto, praca pedagogów polega na zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa, zainteresowania i uwagi oraz możliwości wyładowania nadmiaru energii, m.in. poprzez stwarzanie okazji do różnorodnych działań edukacyjnych i działań ruchowych. Nauczycielki podejmują też działania ukierunkowane na kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i rozładowania emocji, właściwego reagowania na frustrację, modelowanie pozytywnych zachowań społecznych, przekonanie do właściwych postaw i ocen moralnych oraz na konsekwentne egzekwowanie od dziecka stosowania się do ustalonych zasad i norm zachowania.

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445