Powrót do Oferta edukacyjna

Opieka specjalistyczna, pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

NASZE PRZEDSZKOLE ZAPEWNIA DZIECIOM
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

POMOC UDZIELANA JEST PRZEZ SPECJALISTÓW:

LOGOPEDĘ I PSYCHOLOGA

 

 LOGOPEDA

Pani mgr Ilonę Rosłoniec

w środy w godz. 07.30 – 11.30;
w czwartki  w godz. 13.00 – 16.00;
w środy w godz.    12.30 – 15.30.

Do terapii logopedycznej, dzieci są kwalifikowane na podstawie przesiewowych badań logopedycznych, prowadzanych we wrześniu każdego roku.

Przedszkolny logopeda, systematycznie prowadzi z dziećmi zajęcia, dzięki którym znacznie poprawia się stan ich mowy. Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań raz w tygodniu i obejmują:

    1. ćwiczenia oddechowe mające na celu zwiększenie pojemności płuc i wydłużenie fazy wydechowej,
    2. ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
    3. ćwiczenia słuchowe mające na celu wprowadzenie i utrwalenie prawidłowego wzorca słuchowego głosek i ich właściwe różnicowanie,
    4. utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w izolacji, sylabach, wyrazach w różnych pozycjach, zdaniach, dłuższych wypowiedziach i mowie spontanicznej.

Wszystkie dzieci, uczestniczą w zajęciach ortofoniczno – logorytmicznych, które prowadzą nauczycielki w grupach

Oprócz działań prowadzonych przez specjalistów, w naszym przedszkolu, wszystkie nauczycielki realizują autorski program z zakresu profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. „Chcę mówić poprawnie”, autorstwa Pani Weroniki Boczar.

 

PSYCHOLOG

Pani mgr Katarzyna Bińczyk

Pani Katarzyna Bińczyk, jest do dyspozycji rodziców i nauczycieli na terenie Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Nr 1 przy ul. Zawiszy 13 w:

poniedziałki:   w godz. 1100 – 1500
wtorki             w godz. 1500 – 1900
środy:            w godz. 0900 – 1300
czwartki:        w godz. 1500 – 1900  
piątki:             w godz. 0900 – 1300
Rodzice zainteresowani poradą psychologa, bądź spotkaniem, proszeni są o kontakt telefoniczny z Panią Kasią:

tel. do Poradni:        22 631 08 23

Ważna informacja dla rodziców

Z powodu zagrożenia COVID-19,
psycholog – Pani mgr Katarzyna Bińczyk, jest dostępna w kontakcie telefonicznym,
w godzinach swoich dyżurów.
Rodzice, opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zasięgnąć porady, uzyskać informację, mogą
zgłosić taką potrzebę do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 na tel. 22 631 08 23 dostępny codziennie w godz. 9.00 – 16.00.
Po Państwa zgłoszeniu, Psycholog skontaktuje się z Państwem w godzinach swojej pracy.

 

DYŻURY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW 5-cio LATKÓW
OTWARTE SOBOTY W SIEDZIBIE PORADNI

Specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13
oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47

zapraszają rodziców dzieci sześcioletnich na bezpłatne porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13, tel: 22 631 57 73, 22 631 08 23.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47, tel: 22 836 70 88 lub 519 716 101.

Możliwe jest również uzyskanie konsultacji telefonicznej, również po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu. Specjalista do Państwa oddzwoni.

 

OPIEKA UDZIELANA PRZEZ NAUCZYCIELI
WE WSPÓŁPRACY ZE SPECJALISTAMI I RODZICAMI

Zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa oświatowego, pierwszymi osobami, które reagują na agresywne zachowanie dziecka są nauczycielki przedszkola, którym dyrektor przedszkola powierzył obowiązki wychowawcy danej grupy.

Zauważenie przez nauczycielki u dziecka trudności w zakresie rozwoju poznawczego, emocjonalnego, bądź niepokojącego zachowania, jak np. powtarzalne, agresywne zachowanie dziecka, skutkuje prowadzeniem stałej obserwacji funkcjonowania dziecka w przedszkolu w różnych sytuacjach, w celu poznania przyczyny trudności.
W przypadku występowania u dziecka przejawów agresji i podejrzenia, że agresja, nie stanowi tylko przejściowej reakcji dziecka na konieczność gwałtownej adaptacji do nowego środowiska i nieznanych wcześniej bodźców, niezwłocznie podejmowana jest decyzja o objęciu dziecka i jego rodziny pomocą psychologiczno – pedagogiczną oraz rozpoczęciu udzielania dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy nauczycielek z dzieckiem.

W realizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zaangażowani są dyrektor przedszkola, nauczycielki, specjaliści oraz rodzice dziecka. Aby oddziaływania przedszkola stały się skuteczne, rodzice zobowiązani są do stałej współpracy w tym zakresie.

Planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor przedszkola, wychowawcy grupy oraz rodzice dziecka, podejmują współpracę ze specjalistami pracującymi w przedszkolu, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi specjalistami. Współpraca ta ukierunkowana jest na zbadanie i zrozumienie podłoża trudności dziecka a w przypadku agresji dodatkowo minimalizowania skutków zaburzeń zachowania.
W ramach w/w. współpracy, inicjowana jest realizacja różnych form pomocy dziecku i jego rodzinie w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym.

W oczekiwaniu na diagnozę, praca z dzieckiem w przedszkolu, polega m.in. na organizowaniu środowiska wychowawczo – poznawczego w taki sposób, aby stymulowało ono rozwój dziecka stosownie do jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Ponadto, praca pedagogów polega na zapewnieniu dziecku poczucia bezpieczeństwa, zainteresowania i uwagi oraz możliwości wyładowania nadmiaru energii, m.in. poprzez stwarzanie okazji do różnorodnych działań edukacyjnych i działań ruchowych. Nauczycielki podejmują też działania ukierunkowane na kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i rozładowania emocji, właściwego reagowania na frustrację, modelowanie pozytywnych zachowań społecznych, przekonanie do właściwych postaw i ocen moralnych oraz na konsekwentne egzekwowanie od dziecka stosowania się do ustalonych zasad i norm zachowania.

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445