Powrót do Współpraca z rodzicami

Zasady współpracy

Rodzina i przedszkole,

to dwa środowiska,
które w szczególny sposób oddziałują na dziecko.

 

 

Skuteczność tego oddziaływania jest uwarunkowana ścisłym współdziałaniem.

Przedszkole jest drugim, obok domu rodzinnego, środowiskiem dziecka, w którym wzrasta, uczy się, bawi, obserwuje, odkrywa, nawiązuje kontakty społeczne.

Zintegrowane działanie obu środowisk, wzajemne zaufanie, życzliwość i szacunek, służą dobru dziecka i jego rozwojowi. Wypracowanie wspólnych form i metod pracy z dzieckiem, wymaga jednak wytrwałości, otwartości, komunikatywności, umiejętności słuchania i wzajemnego szacunku.

Nasze Przedszkole jest otwarte na potrzeby rodziców i ich oczekiwania wychowawczo-edukacyjne wobec dzieci.

Tworzymy rodzicom warunki do obserwowania swoich pociech w różnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych, a także poznania różnorodnych metod i technik, stosowanych przez nauczycieli w pracy z dziećmi.

Rodzice mogą uczestniczyć w zebraniach, dniach otwartych, zajęciach otwartych, wycieczkach, wielu spotkaniach okazjonalnych i integracyjnych.

Tradycją przedszkola, są spotkania rodzinne organizowane przed Świętami Wielkanocnymi pt. „Ozdoby wielkanocne” i Bożego Narodzenia pt. „Ubieramy choinkę”, kiedy to rodzice wraz z dziećmi tworzą ozdoby świąteczne.

Tradycją przedszkola, są też Festyny Rodzinne, organizowane w celu wspólnego świętowania z okazji Dnia Matki i Ojca.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
GROMADZONYCH PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 263
DOTYCZĄCYCH DZIECI I ICH RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

Dane Państwa przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, m.in.: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innego (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225, ze zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487), Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.).

Administratorem danych osobowych dzieci, ich rodziców (prawnych opiekunów) oraz osób upoważnionych przez rodziców do odbioru dziecka z przedszkola, jest Przedszkole nr 263 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miłej 39.

Dane dzieci i rodziców przetwarzane są w celu realizacji edukacji przedszkolnej. Dane osób upoważnionych do odbioru dzieci przetwarzane są w celu przekazania opieki nad dzieckiem osobom uprawnionym.

Dane dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na uczestnictwo zajęciach organizowanych przez specjalistów, oraz które złożyły wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica (prawnego opiekuna).

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445