Powrót do Współpraca z rodzicami

Rada Rodziców

Na terenie przedszkola działa Rada Rodziców


Aktem nadającym przedstawicielom rodziców status prawny jest art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 7, z późn. zm.).


Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 1. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
 2. Członków do rady rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu rodziców dzieci danego oddziału, w każdym roku szkolnym – w drodze tajnego głosowania.
 3. Tryb wyłaniania przedstawicieli:
  • Rada rodziców wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym, zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
  • Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.
  • Każdy rodzic ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.
  • W skład rad rodziców wchodzi po troje rodziców z poszczególnych oddziałów (tzw. trójki klasowe).
  • Przedstawicielami rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
  • Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół.
  • Wybory są prawomocne jeżeli wybór nastąpił zwykłą większością głosów.
 4. Kadencja rady trwa jeden rok.
 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy
 • opiniowanie programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
 • opiniowanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu;;
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.
 3. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola Prezydium Rady Rodziców zaprasza na swoje posiedzenie regulaminowe dyrektora przedszkola.
 4. Działalność rady rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem. Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały zapadają, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych.
 5. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445