Powrót do Współpraca z rodzicami

Rada Rodziców

Na terenie przedszkola działa Rada Rodziców


Aktem nadającym przedstawicielom rodziców status prawny
jest art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915).

 
Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.
 

1. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

2.  Członków do rady rodziców wybiera się na pierwszym zebraniu rodziców dzieci danego oddziału, w każdym roku szkolnym – w drodze tajnego głosowania.

3. Tryb wyłaniania przedstawicieli:

 • Rada rodziców wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym, zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
 • Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.
 • Każdy rodzic ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.
 • W skład rad rodziców wchodzi po troje rodziców z poszczególnych oddziałów (tzw. trójki klasowe).
 • Przedstawicielami rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.
 • Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół.
 • Wybory są prawomocne jeżeli wybór nastąpił zwykłą większością głosów.

3. Kadencja rady trwa jeden rok.

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • opiniowanie programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
 • opiniowanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu;;
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

6. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, planem i terminarzem spotkań.

7. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami przedszkola Prezydium Rady Rodziców zaprasza na swoje posiedzenie regulaminowe dyrektora przedszkola.

8. Działalność rady rodziców jest zgodna z obowiązującym prawem. Rada rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały zapadają, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej 1/2 uprawnionych.

J9. eżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem placówki, dyrektor przedszkola zawiesza ich wykonanie.

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445