Powrót do Dla Rodziców

Opłaty za przedszkole

Opłaty
za pobyt dziecka w przedszkolu

 

W związku z obecną sytuacją,
wszystkie płatności przedszkolne (żywienie, Rada Rodziców)
zostają wstrzymane do czasu ponownego uruchomienia przedszkola.
Odpisy za nieobecności w marcu zostaną rozliczone po uruchomieniu działalności przedszkola.

 

Zasady naliczania i rozliczania opłat
w warszawskich przedszkolach publicznych.

 

Opłaty podstawowe:

Dzienna stawka za żywienie: od 1 września 2020r. 10 zł. za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje).
(przykład: 22 dni x 10 zł. = 220 zł.)

Opłaty dodatkowe:

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Regulowanie opłat odbywa się w formie:

    • wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola:
      opłaty za żywienie na konto nr: 36 1030 1508 0000 0005 5061 6041, z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego opłata dotyczy

Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w gotówką w przedszkolu, gdyż nie posiadamy konta, na które można wnosić opłatę.

Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.


Zasady regulowania odpłatności

Rodzice/prawni opiekunowie, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest zmienna. Po dokonaniu płatności, rodzice proszeni są o dostarczenie kierownikowi gospodarczemu dowodów wpłaty do 10-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na  adres e-mail kierownika gospodarczego).
W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.

Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00.

 

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445