Powrót do Dla Rodziców

Opłaty za przedszkole

Opłaty
za pobyt dziecka w przedszkolu

 

Zasady naliczania i rozliczania opłat w warszawskich przedszkolach publicznych obowiązujące od 1 września 2017r.:

 

Opłaty podstawowe:

Dzienna stawka za żywienie: od 1 września 2019r. 9,50 zł. za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje).
(przykład: 22 dni x 9,50 zł. = 209 zł.)

Opłaty dodatkowe:

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Regulowanie opłat odbywa się w formie:

    • wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola:
      opłaty za żywienie na konto nr: 36 1030 1508 0000 0005 5061 6041, z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego opłata dotyczy

Składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się w przedszkolu, gdyż nie posiadamy konta, na które można wnosić opłatę.

Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, niezależnie od wyboru formy płatności, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.


Zasady regulowania odpłatności

Rodzice/prawni opiekunowie deklarują wybór formy płatności.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali inną formę płatności niż wpłata gotówki w przedszkolu, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest zmienna.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy wybrali wpłatę gotówki w przedszkolu wnoszą ją w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

Przy wyborze innych form płatności niż opłata wnoszona w przedszkolu, rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są, po dokonaniu płatności, do dostarczenia kierownikowi gospodarczemu dowodów wpłaty do 10-go dnia każdego miesiąca (potwierdzenie wpłaty można przesłać na  adres e-mail kierownika gospodarczego).
W przypadku braku dowodów dokonania opłat, księgowane są one jako zaległość i podlegają naliczaniu ustawowych odsetek.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.

Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00.

 

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5175