Powrót do O nas

Statut Przedszkola

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 6/2021/2022
Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 263
z dnia 14 września 2021r.

 

Statut
Przedszkola nr 263
w  Warszawie

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 1327 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.),
 3. Karta Nauczyciela (tekst jednolity U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.),
 4. Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1

  1. Przedszkole nr 263 w Warszawie, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym wielooddziałowym.

 

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek w Warszawie przy ul. Miłej 39.

§2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pełni Mazowiecki Kurator Oświaty.
 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy.

§3

 1. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dla dzielnicy Wola.
 3. Przedszkole używa pełnej pieczęci nagłówkowej o treści:

Przedszkole nr 263 w Warszawie
Miła 39, 01-050 Warszawa
tel./fax (22) 838 37 15
NIP 527-21-34-869 REGON 013001653

 1. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola P.263.
 2. Przedszkole prowadzi dokumentację swojej działalności w formie papierowej i elektronicznej oraz przechowuje ją zgodnie z odrębnymi przepisami.

§4

 1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.
 2. Przedszkole zapewnia wyżywienie.
 3. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:
  • śniadanie;
  • drugie śniadanie;
  • obiad;
  • podwieczorek.
 4. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 5. Jadłospisy planowanych posiłków ustala kierownik przedszkola w uzgodnieniu z kucharką, a zatwierdza dyrektor.
 6. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem tablicy ogłoszeń.
 7. Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych.
 8. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez dzieci i osoby dorosłe z wyjątkiem pracowników przedszkola. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do audycji, widowiska, przedstawienia teatralnego i zajęć otwartych.
 9. W czasie imprez organizowanych na terenie przedszkola nie mają zastosowania przepisy dotyczące ochrony danych osobowych prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć przez uczestników imprezy, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.
 10. Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem
  w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań monitoringu regulują odrębne przepisy.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

§5

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

§6

 1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania dzieciom warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowiska lokalnego, przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi.
 3. Nauczyciele sporządzają arkusze obserwacji w wersji papierowej. Informacje w nich zawarte udostępniają rodzicom.
 4. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom dzieci i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
 5. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 6. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności.

§7

 1. Przedszkole organizuje naukę i opiekę dla dzieci z niepełnosprawnością w formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym.
 2. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia realizację indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki dzieci z niepełnosprawnością, określają odrębne przepisy.

§8

 1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

§9

 1. Przedszkole może organizować zajęcia religii.
 2. Podstawą udziału dziecka w zajęciach religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Życzenie udziału w zajęciach z religii raz wyrażone nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
 4. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§10

 1. Zadania przedszkola, realizowane są poprzez właściwą organizację procesu nauczania, wychowania i opieki, z dostosowaniem metod i form pracy do możliwości psychofizycznych i potrzeb dzieci.
 2. Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci.
 3. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:
 • możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
 • specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
 • potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;
 • organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;
 • organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno – ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;
 • organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu jako czasu wypełnionego zabawą, która tworzy pole doświadczeń rozwojowych;
 • wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej do budowania dojrzałości szkolnej.
 1. Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
 • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informuje na bieżąco o postępach dziecka;
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu;
 • uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.

 

Rozdział 3
Organy przedszkola

 11

Organami przedszkola są:

 • dyrektor przedszkola;
 • rada pedagogiczna;
 • rada rodziców.

§12

 1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
 3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień.
 4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go inny, wyznaczony i upoważniony przez niego nauczyciel przedszkola.
 5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.

§13

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
 3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 263.
 4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 263 realizuje kompetencje rady przedszkola określone w ustawie.

§14

 1. Rada rodziców jest kolegialnym, społecznym organem przedszkola, reprezentującym ogół rodziców w danym roku szkolnym.
 2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 263”.
 3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich obszarach pracy przedszkola.
 4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
 5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w przedszkolu.

§15

 1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa.
 2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

§16

 1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie tych organów.
 2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron konfliktu.
 3. W przypadku, gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu.
 4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 4
Organizacja pracy przedszkola

 §17

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego żywienia.
 2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola;
 • zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym.
 1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 2. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 3. Przedszkole może organizować dla dzieci zajęcia poza terenem przedszkola.
 4. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców.

§18.

 1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
 2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić inną osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub innego pracownika wyznaczonego przez dyrektora przedszkola.
 4. Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
 5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
 7. Dyrektor w formie zarządzenia określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, z uwzględnieniem:
  • sytuacji które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy;
  • zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola;
  • trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

§19.

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
 • znajomości realizowanych programów i planów zajęć;
 • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;
 • zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia sal, organizacją uroczystości, wycieczek i dodatkowych zajęć;
 • wyrażania opinii na temat organizacji żywienia dzieci i wypoczynku.
 1. Obowiązkiem rodziców jest:
 • punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, w godzinach pracy przedszkola;
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
 • informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;
 • współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 1. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami i ich częstotliwość:
 • zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku;
 • zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku;
 • konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora lub w miarę potrzeb;
 • uroczystości, spotkania integracyjne z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola na dany rok szkolny;
 • zajęcia otwarte;
 • spotkania adaptacyjne;
 • kącik informacji dla rodziców;
 • wystawy prac plastycznych dzieci.

§20

 1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00 – 17.30.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców.
 4. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny.
 5. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów.
 6. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25.
 7. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, gdy na danym terenie wystąpiły / mogą wystąpić zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu wychowanków.
 8. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie wychowanków. Zawieszenie zajęć, może dotyczyć grupy, kilku grup lub całego przedszkola, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 9. O zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt. 7 i 8 dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 10. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola, wychowankowie mają prawo do edukacji przedszkolnej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz z uwzględnieniem zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Organizacja pracy przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość, o ile jest to możliwe
 • Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz.
 • Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
 • Monitorowanie postępów wychowanka odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom/opiekunom prawnym drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną z zachowaniem poufności.
 • Szczegółowe sposoby realizacji pracy wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość określa regulamin pracy zdalnej wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.
 1. 1W okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu, dyrektor przedszkola może polecić pracownikowi administracji i obsługi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedszkola może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie placówki.
 2. Jeżeli przedszkole w sytuacji zagrożenia epidemicznego funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

§21

Przedszkole  zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci uczęszczających do przedszkola.

§22

 1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne.
 2. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka ilość posiłków spośród wymienionych w § 4 ust. 3.
 3. Zmiany ilości wybranych posiłków rodzic zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego zmiany.
 4. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zabraniu rodziców w każdym roku szkolnym; W przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.
 5. Opłaty za posiłki wnosi się z góry, najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca.
 6. W przypadku nieobecności dziecka, opłata podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności, o ile rodzic zgłosił nieobecność zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Opłaty za żywienie należy wnosić gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora przedszkola.
 8. Zasady stosowania ulg i zwolnień z opłat o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

Rozdział 5
Nauczyciele i pracownicy przedszkola

 §23.

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych – pracowników administracji i obsługi.
 2. W przedszkolu utworzono stanowisko kierownika gospodarczego (pracownik administracji).

§24

 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, określone w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, poszanowanie godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu dojrzałości szkolnej.
 3. Do zakresu zadań nauczycieli wychowania przedszkolnego należy w szczególności:
 • planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • realizowanie programów pracy przedszkola;
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn oraz przyczyn środowiskowych utrudniających dziecku funkcjonowanie w przedszkolu;
 • systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej umożliwiającej dokonanie diagnozy funkcjonalnej w środowisku przedszkolnym;
 • współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, a także komunikowania się z rodzicami w sprawach osiągania przez dzieci dojrzałości szkolnej.
 • organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 • opieka nad powierzoną salą oraz troska o znajdujący się w niej sprzęt i wyposażenie.
 1. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i aktualizowania wiedzy oraz umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz przez instytucje wspomagające przedszkole.

§25

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
 2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych odraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor.
 4. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.
 5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
 6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

Rozdział 6
Prawa i obowiązki dzieci

26

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;
 • organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia; życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;
 • sprawiedliwej oceny postępów oraz wspierania w rozwoju psychofizycznym;
 • pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych;
 • znajomości swoich praw i obowiązków.

§27

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

 • uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
 • respektowania poleceń nauczyciela;
 • kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;
 • samodzielnego dbania o czystość i higienę na miarę swoich możliwości;
 • dbania o ład i porządek w pomieszczeniach przedszkolnych;
 • poszanowania godności rówieśników i dorosłych;
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
 • poszanowania pracy własnej oraz innych;
 • respektowania praw innych dzieci.

§28

 1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka  z listy dzieci uczęszczających do przedszkola po wcześniejszej dokładnej analizie zaistniałej sytuacji, w następujących przypadkach:
 • gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym do 30 września i brak informacji wyjaśniających od rodziców;
 • wskutek długotrwałej – trwającej minimum 1 miesiąc, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zawiadomieniu rodziców lub opiekunów na piśmie o planie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego);
 • powtarzających się nieterminowych opłat za korzystanie z wyżywienia, bądź ich nieuiszczania przez dwa okresy płatnicze;
 • stałych agresywnych zachowań dziecka zagrażających jego zdrowiu i życiu bądź zdrowiu i życiu wychowanków i pracowników przedszkola, w przypadku odmowy lub niepodjęcia przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania problemu i po wyczerpaniu wszelkich możliwych sposobów pomocy dziecku;
 • utajeniu przez rodziców choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego, przy wypełnianiu karty zgłoszenia dziecka do przedszkola;
 • w przypadku pozostawania dziecka w przedszkolu poza godzinami jego otwarcia;
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola;
 • gdy dziecko posiada orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o przeciwwskazaniach do uczęszczania do publicznego przedszkola.
 1. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola.
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom w pisemnej formie lub przesyła na podany przez rodziców adres zamieszkania.
 3. Rodzicowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia.
 4. Po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.
 5. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi także:
 • rezygnacja rodziców z usług przedszkola;
 • zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;
 • umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji).

 

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§29

 1. Pracownicy Przedszkola nr 263 w działalności służbowej, stosują w praktyce przetwarzania danych osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych.
 2. Do obowiązków pracowników, należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie upoważnień nadanych decyzją dyrektora, zgodnie z dokumentacją przetwarzania i zabezpieczenia danych.

§30

 1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.
 2. Dyrektor każdorazowo, po uchwaleniu przez radę pedagogiczną zmian w statucie, opracowuje i ogłasza jednolity tekst statutu.
 3. Statut jest podawany do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola oraz przez udostępnienie go do wglądu w sekretariacie przedszkola.
 4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut Przedszkola nr 263 stanowiący Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 263 z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 263.
 5. Statut wchodzi w życie z dniem 14 września na podstawie Uchwały Nr 6/2021/2022 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 263 z dnia 14 września 2021r. w sprawie zmian Statutu Przedszkola nr 263.

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445