Powrót do O nas

Regulamin przedszkola


REGULAMIN PRZEDSZKOLA


Opracowany na podstawie Statutu Przedszkola nr 263,

(zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną w dniu 09.11.2017r.)

 

I. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 1

Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i pracownicy obsługi.

§ 2

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
 2. Rekrutacja dzieci na nowy rok szkolny odbywa się zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji podawanymi do publicznej wiadomości.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 4. Dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 i 4- letnich, 4 i 5- letnich, 5 i 6- letnich w oddziałach.
 5. Przedszkole jest placówką pięciooddziałową. Wszystkie oddziały są zlokalizowane w jednym budynku.
 6. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
 7. W przypadku absencji nauczycieli lub małej liczby dzieci w okresach przedświątecznych, feryjnych i wakacyjnych, istnieje możliwość łączenia grup i funkcjonowania placówki na zasadzie dyżuru.
 8. Podczas organizowania w przedszkolu dyżurów, pracujący nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w grupach/grupie łączonych/ej, pozostali nauczyciele i pracownicy wykorzystują urlopy wypoczynkowe lub pozostają do dyspozycji dyrektora.

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 07.00 – 17.30.
 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności dzieci, a także oczekiwań rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia: proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną zabawą dziecka; potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka; potrzebę codziennego przebywania na powietrzu; godziny posiłków.
 5. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach: od 7.00 do 8.30, odbieranie w godzinach: od 30 do 13.00 oraz od 15.00 do 17.30:
 • rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez przedszkole;
 • w ciągu godzin pracy przedszkola tj. między godziną 00 a 17.30 możliwe jest stałe przyprowadzanie i odbieranie dziecka w innych, niż wyżej wymienione godziny, jednak po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola i poinformowaniu o tym nauczyciela;
 • w przypadku doraźnego, późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek do godziny 8.30 powiadomić o tym zamiarze nauczyciela, który odpowiedzialny jest za prawidłowe dokumentowanie frekwencji dziecka oraz jego codzienne zgłaszanie na posiłki w przedszkolu.
 • Nauczyciel może odmówić przyjęcia do grupy dziecka, u którego występują widoczne objawy chorobowe; nauczyciel może odstąpić od tej decyzji o ile rodzice przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

§ 4

 1. Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.
 2. Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu.
 3. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola. Powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.
 5. W przypadku długotrwałej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielce zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.

§ 5

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

 • przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną osobę upoważnioną przez rodziców pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, aż do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica lub inną osobę upoważnioną przez rodziców;
 • rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego i przekazać je pod opiekę pracownika przedszkola;
 • pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza budynkiem przedszkola, tj. przed budynkiem, w ogrodzie;
 • rodzice mają obowiązek osobiście przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola;
 • w przypadku, gdy rodzice nie mogą osobiście przyprowadzić i odebrać dziecka z przedszkola, obowiązek ten w zastępstwie rodziców może przejąć tylko osoba pełnoletnia, upoważniona przez rodziców na piśmie, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo;
 • pisemne upoważnienie zawiera dane osoby uprawnionej do odbioru dziecka: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr telefonu kontaktowego. Upoważnienia znajdują się w dokumentacji pedagogicznej nauczycieli poszczególnych oddziałów;
 • dzieci odbierane są z sal od nauczycieli lub proszone są przez wewnętrzny video domofon. Pracownik przedszkola pełniący dyżur w szatni czuwa, by dziecko poproszone przez video domofon zostało „przejęte” przez uprawnioną osobę;
 • po odebraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego, rodzice nie mogą pozostawać z dzieckiem na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem dzieci;
 • podczas imprez i zajęć organizowanych wspólnie dla dzieci i ich rodziców opiekę nad dziećmi przejmują rodzice; w przypadku nieobecności w tym czasie rodziców dziecka, opiekę nad nim nadal sprawuje nauczyciel;
 • nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom lub innej, pełnoletniej upoważnionej osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela, osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie jest w stanie zagwarantować dziecku należytej opieki i bezpieczeństwa, lub istnieje podejrzenie, że pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego;
 • w przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania dziecka osobie upoważnionej przez rodziców, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o tym fakcie, aby rodzice mogli upoważnić inną, pełnoletnią osobę upoważnioną do odebrania dziecka lub odbierać dziecko osobiście;
 • Przedszkole ma prawo i obowiązek odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebrania dziecka z przedszkola. Przedszkole postępuje zgodnie z decyzją sądu, nie będąc stroną w sprawie.

§ 6

 1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, po godzinach pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany poinformować dyrektora przedszkola.
 2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,  nie ma charakteru sporadycznego, przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
 3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 • kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka lub innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbierania dziecka z przedszkola;
 • w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami i osobami wymienionym w ppkt. 1, przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
 • jeżeli w tym czasie rodzice lub osoba upoważniona do odbioru dziecka nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola powiadamia Policję.
 1. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

§ 7

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.

 

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

§ 8

Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa Statut Przedszkola i Regulamin Pracy obowiązujący w przedszkolu.

§ 9

Wszystkich pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów
obowiązuje takt i kultura we wzajemnych kontaktach.


III. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10

Regulamin zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445