O nas

Przedszkole nr 263

publiczna placówka
mieszcząca się
przy ul. Miłej 39, w Warszawie
w Dzielnicy – Wola

 

 

Wizja Przedszkola nr 263

Nasze działania ukierunkowane są na tworzenie przedszkola otwartego,
nowoczesnego, o wysokim poziomie wychowania i nauczania,

opartego na kreatywnej pracy kadry pedagogicznej i pomocniczej,
przy życzliwym wsparciu Rady Rodziców

Motto:

„Twórcze myślenie to przełamywanie utartych schematów,
by spojrzeć na sprawy z różnych punktów widzenia.”
Edward de Bono

Misja Przedszkola nr 263

Motto:

„…Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne
– najtrwalsze, najpewniejsze i najświetniejsze ze zdobyczy…”

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Misją jednostki jest:

  1. Zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych, w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa.
  2. Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju poznawczego każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
  3. Modelowanie, projektowanie, pobudzanie, kreowanie zdolności twórczych dziecka poprzez stosowanie uczenia polegającego na odkrywaniu i działaniu dziecka.
  4. Ukształtowanie człowieka otwartego na świat, wrażliwego na drugiego człowieka, przygotowanego do pełnienia różnych ról społecznych.
  5. Wprowadzanie dziecka w świat, w oparciu o tradycję, kulturę i piękno. Otwarcie na potrzeby rodziców i oczekiwania środowiska.

Nasze Przedszkole:

 1. Zapewnia odpowiednie warunki do realizacji zadań statutowych przedszkola i pobytu dzieci w placówce.
 2. Dąży aby dzieci w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną poprzez realizację celów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 3. Prowadzi ścisłą współpracę z różnymi placówkami, instytucjami lokalnymi zapewniając ciągłość procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego.
 4. Wspiera rodziców dzieci z różnymi trudnościami i problemami edukacyjno-wychowawczymi.
 5. Zapewnia opiekę specjalistyczną: logopedyczną i psychologiczną.
 6. Prowadzi działania ułatwiające adaptację przyszłych przedszkolaków.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola, jest grupa obejmująca dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Nasze grupy nazwaliśmy:

1. Krasnale:   2,5 – 3 latki
2. Puchatki:       3 – 4 latki
3. Gumisie
4. Smerfy
5. Tygryski

Atutem przedszkola jest jego usytuowanie z dala od ruchliwych ulic i hałasu, na terenie spokojnego osiedla warszawskiej dzielnicy Wola.

Nasze przedszkole znajduje się w jednopiętrowym, wolnostojącym obiekcie.
Posiadamy własny, ogrodzony ogród przedszkolny, mieszczący się przy budynku, co zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i komfort przebywania na świeżym powietrzu. Na placu zabaw, znajduje się dużo drzew, krzewów i trawników, dwie piaskownice, różnego rodzaju sprzęty terenowe i zabawki ogrodowe uatrakcyjniające pobyt dzieci na powietrzu.
Sale zabaw są przestronne i ciekawie wyposażone, stwarzają warunki do bezpiecznej zabawy i nauki. Przy każdej z sal znajduje się łazienka dla dzieci.
W budynku znajduje się sala gimnastyczna bogato zaopatrzona w sprzęt do ćwiczeń i zabaw ruchowych oraz instrumenty do zajęć rytmicznych.

Powierzonymi naszej opiece dziećmi, zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dokłada wszelkich starań, aby dobrze przygotować dzieci do podjęcia następnego etapu edukacyjnego – nauki szkolnej.
W pracy wychowawczo-dydaktycznej, preferowane są metody, które wspomagają rozwój dziecka, z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału oraz możliwości rozwojowych.
Nauczycielki stosują różnorodne techniki i formy pracy z dziećmi, stale doskonaląc swoje umiejętności pedagogiczne.

Ramowy rozkład dnia

  Przedszkole czynne jest w godzinach: 07.00 – 17.30   Ramowy rozkład dnia [Pokaz zdjęć]   Grupy młodsze   Czas trwania Aktywność dzieci 07.00 – 08.20 Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Praca indywidualna. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. Czynności porządkowe. …

Historia naszego Logo

  WYBÓR LOGO PRZEDSZKOLA Wrzesień 2009r.   We wrześniu 2009 roku, podczas festynu integracyjnego w naszym ogrodzie, nastąpiło rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu na logo przedszkola. Mieliśmy do wyboru 11 prac przygotowanych przez dzieci wraz z rodzicami:   [Pokaz zdjęć] Najwięcej głosów uzyskała praca nr 1 wykonana przez Rodzinę Nikoli z I grupy. Na tym pięknym grzybku …

Hymn przedszkola

HYMN  NASZEGO  PRZEDSZKOLA   Tekst Hymnu powstał w styczniu 2017r. w ramach konkursu dla rodziców naszych przedszkolaków Do konkursu przystąpiły dwie rodziny: Rodzina Karola z grupy Gumisi i Rodzina Krysi z grupy Smerfów. Wybór okazał się niezwykle trudny, bowiem obydwa powstałe teksty okazały się wspaniałe. Jednak z uwagi na konieczność wyboru tylko jednego z nich, …

Statut Przedszkola

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2021/2022 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 263 z dnia 14 września 2021r.   Statut Przedszkola nr 263 w  Warszawie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 1327 ze zm.), Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty …

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445